മഴോത്സവം – മഴ മണ്ണിനോട് ഭാഗം 2 : Fiction

Mazholsavam

എഡിറ്റോറിയൽ കോഓർഡിനേറ്റർ

വിനോദ് നമ്പ്യാർ

എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ്

അലിഫ് ഷാ
സുബ്രഹ്മണ്യൻ ദേശമംഗലം
വിശ്വനാഥ് വരവൂർ
വിനോദ് നീട്ടിയത്ത്
ഷീജ വിജീഷ്
ബാബു കാങ്കലാത്ത്
കെ കെ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ
ശരത്ത് വയലി

ഉപദേശക സമിതി

ഡോ രാജൻ ചുങ്കത്ത്
ടി ടി പ്രഭാകരൻ
വി കെ ശ്രീധരൻ
ടി കെ പുഷ്ക്കരൻ

Cover : Alifshaah
Cover Image : Sajeesh Aluparambil
Illustrations : Manoj Mathasseril
Title Design : Arun. P.G
Type Setting : Tamburatti
Printed at : Green offset, Mukkam
Price: 240/-

Published by :
AHALIA PUBLICATIONS, PALAKKAD
Phone: 04923225000
E-mail: mail@ahaliapublications.com

VAYALI FOLKLORE GROUP
Arangottuakra, Thrissur, 679532
Phone: 9446938770
Email: vima@vayali.org
Website: www.vayali.org

All right reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of publisher.